„KAŻDA WIEDZA JEST POTENCJALNYM WROGIEM”

Problem polega więc raczej na tym, jak skłonić państwo do dania tego impulsu? Pomyślano o wprowadzeniu bodźców ma­terialnych i ustawa z 16 lipca 1980 r. rozszerzyła na administracją stosowanie kar pieniężnych i odsetków, tak powszechne w pra­wie cywilnym. Sąd zasądzać bądzie tzw. przymus pieniężny — tzn. określoną w orzeczeniu kwotę, rosnącą z każdym dniem zwłoki w wykonaniu zobowiązania i stanowiącą dla wierzyciela rodzaj odszkodowania za tę zwłokę. Naczelnik zainteresowanego wydziału odczuje to widząc w swych księgach sumę w rubryce „ma” pomniejszoną o zasądzoną kwotę. Sparzona ręka cofnie się!Nie ma wolności bez respektowania życia prywatnego. Człowiek przestaje być całkowicie wolnym w momencie, gdy staje się „przejrzysty’ dla bliźnich, gdy jego wewnętrzne „ja” staje się forum publicznym, dla wszystkich dostępnym. Bez ochro­ny tajemnicy życia prywatnego każdego z nas wolność będzie li tylko wolnością pod nadzorem. Każdy ma prawo do swego własnego, intymnego świata, skrytego za murem ciszy i zapo­mnienia.Ten wymóg nie jest nowy, ale do niedawna jeszcze wystarcza­ło, by ktoś zazdrosny o swoje tajemnice bronił ich sam przed niedyskrecją osób postronnych. Poza tym granice pamięci ludz­kiej i upływający czas, powodujące słabnięcie zainteresowania, stanowiły najlepszą ochronę. Niestety, te dawne zabezpieczenia zostały zniszczone przez komputer.